Xóa Alert
Xóa Alert

Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu lịch sử của Alert và không thể phục hồi lại được.

Bước 1: Trên bảng quản trị Alert Management, trong phần Action của Alert cần xóa, chọn Delete.

Userguide FPT Alert 2022 10

Bước 2: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, hiển thị tên Alert và yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Delete để tiến hành xóa.

Userguide FPT Alert 2022 11