Tất cả tài liệu

FPT Cloud Guard

  Xóa Alert
  Xóa Alert
  Updated on 03 Oct 2023

  Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu lịch sử của Alert và không thể phục hồi lại được.

  Bước 1: Trên bảng quản trị Alert Management, trong phần Action của Alert cần xóa, chọn Delete.

  Userguide FPT Alert 2022 10

  Bước 2: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, hiển thị tên Alert và yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Delete để tiến hành xóa.

  Userguide FPT Alert 2022 11