Xóa Recipient
Xóa Recipient

Bước 1: Trên bảng quản trị Recipient Management, trong phần Action của Recipient cần xóa, chọn Delete.

Userguide FPT Alert 2022 22

Bước 2: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, hiển thị tên Recipient và yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Delete để tiến hành xóa.

Userguide FPT Alert 2022 23