Tất cả tài liệu

FPT Cloud Guard

  Chỉnh sửa Alert
  Chỉnh sửa Alert
  Updated on 03 Oct 2023

  Bước 1: Ở menu chọn Cloud Guard > Alert, chọn tab Alerts.

  Userguide FPT Alert 2022 7

  Bước 2: Chọn Alert cần chỉnh sửa. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình Update.

  Userguide FPT Alert 2022 8

  Bước 3: Nhập thông tin mới vào các trường tương ứng và chọn Update.

  Userguide FPT Alert 2022 9

  Lưu ý: FPT Cloud Guard – Alert chỉ hỗ trợ người dùng chỉnh sửa những trường thông tin Name, Operator, Value, Alert Interval, Notified to.