Chỉnh sửa Alert
Chỉnh sửa Alert
Updated on 03 Oct 2023
Export: PDF

Bước 1: Ở menu chọn Cloud Guard > Alert, chọn tab Alerts.

Userguide FPT Alert 2022 7

Bước 2: Chọn Alert cần chỉnh sửa. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình Update.

Userguide FPT Alert 2022 8

Bước 3: Nhập thông tin mới vào các trường tương ứng và chọn Update.

Userguide FPT Alert 2022 9

Lưu ý: FPT Cloud Guard – Alert chỉ hỗ trợ người dùng chỉnh sửa những trường thông tin Name, Operator, Value, Alert Interval, Notified to.

DMCA compliant image