Tất cả tài liệu

FPT Cloud Guard

  Recipient là gì?
  Recipient là gì?
  Updated on 03 Oct 2023

  Recipient là người nhận thông báo trên hệ thống FPT Alert. Tenant Owner có thể tạo và quản lý danh sách các Recipient đã được tạo trên hệ thống tại màn hình danh sách Recipient.

  Người dùng truy cập trang Alert, chọn tab Recipients để xem danh sách Recipient đã được tạo trên hệ thống trước đó.

  Userguide FPT Alert 2022 12