Khởi tạo cảnh báo cho Object Storage
Khởi tạo cảnh báo cho Object Storage
Updated on 03 Oct 2023

Bước 1: Ở menu chọn Security > Cloud Guard, mở tab Resource Alerts và chọn Create Alert.

Để thực hiện tạo cảnh báo cho dịch vụ Object Storage đang sử dụng, chọn Type là Object Storage file Chọn Metric Type, Apply to, Severity,cấu hình điều kiện cảnh báo tại Configure Condition và chọn người nhận cảnh báo tại Notify to

Lưu ý: Đối với các cảnh báo cho Object Storage, người nhận cảnh báo phải là Recipient mức Tenant, những Recipient này sẽ được sử dụng chung cho các VPC thuộc Tenant tạo

Bước 2: Chọn người nhận cảnh báo hoặc chọn Create recipient here để tạo người nhận mức Tenant

file Tích chọn Tenant-level recipient để tạo người nhận cho cả Tenant

Bước 3: Quay trở lại màn tạo Alert, chọn người nhận mới tạo và nhấn Create

file Alert đã tạo thành công hiển thị tại màn danh sách, khi điều kiện vượt ngưỡng hoặc trở về mức an toàn hệ thống sẽ tự động bắn cảnh báo cho người nhận qua phương thức cảnh báo đã chọn.