Khởi tạo một Alert mới
Khởi tạo một Alert mới

Bước 1: Ở menu chọn Cloud Guard > Alert, mở tab Alerts và chọn Create Alert.

Userguide FPT Alert 2022 1

Một hộp thoại mới sẽ hiện lên và hướng dẫn người dùng các bước tiếp theo.

Bước 2: Cấu hình cảnh báo theo nhu cầu bằng cách nhập thông tin vào trường dữ liệu tương ứng:

Field

Description

Type

Chọn Loại tài nguyên sẽ cảnh báo. Hiên tại đang hỗ trợ Virtual MachineAuto Scaling.

Name

Nhập tên của alert.

Applied to

Chọn máy ảo (instance) hoặc autoscale group sẽ áp dụng Alert này.

Lưu ý: Người dùng có thể áp dụng Alert cho 1 hoặc nhiều máy chủ ảo cùng lúc bằng cách chọn All instances hoặc nhiều instance tùy ý.

Configure metrics

Tùy chỉnh ngưỡng alert:

  • Type (Metric Type): Chọn loại dữ liệu muốn sử dụng để theo dõi và đặt ngưỡng cảnh báo, các loại dữ liệu được hỗ trợ : Danh sách metric hỗ trợ.
  • Operator: Chọn loại so sánh giá trị thực với ngưỡng, bao gồm các toán tử <, <=, >=, >.
  • Value: Nhập ngưỡng cảnh báo, giá trị sẽ được validate tùy theo đơn vị của các Metric Types.
  • Alert Interval: Chọn chu kỳ tính toán của hệ thống, bao gồm các giá trị (3 minutes, 5 minutes, 30 minutes, 1 hour, 6 hours, 1 day)

Action *

Chọn Action khi có Alert, có 3 giá trị gồm:

  • Scale In: Khi có cảnh báo, hệ thống gửi thông báo kết hợp thực hiện Scale In cho Auto Scaling Group đó
  • Scale Out: Khi có cảnh báo, hệ thống gửi thông báo kết hợp thực hiện Scale Out cho Auto Scaling Group đó
  • None: Khi có cảnh báo, hệ thống chỉ gửi thông báo mà không cần tác động gì tới Auto Scaling Group đó

Notified to

Chọn người nhận cảnh báo từ danh sách Recipients.

Để tạo mới người nhận bạn thao tác theo hướng dẫn

 

* Tùy chọn Action chỉ khả dụng khi Alert type Auto Scaling

 

Userguide FPT Alert 2022 2

Bước 3: Chọn Create để thực hiện khởi tạo Alert. Hệ thống sẽ thông báo xác nhận, kiểm tra tài nguyên và tiến hành quá trình khởi tạo dựa vào các thông tin đã chọn.

Sau khi khởi tạo thành công, người dùng có thể thấy Alert mới tạo và kiểm tra thông tin trên bảng quản trị. Mỗi Alert sẽ được hiển thị đầy đủ thông tin như Name, State, Type, Metric,  Severity, Applied to, Notify to, Status.

Userguide FPT Alert 2022 3

Danh sách metric hỗ trợ:

No.

Metric Type

Unit

Description

1

CPU

%

Phần trăm sử dụng CPU của máy chủ.

2

RAM

%

Phần trăm sử dụng bộ nhớ của máy chủ.

3

Disk IOPS

IOPS

Hiệu năng đọc ghi ổ cứng (Input/Output per second).

4

Disk Read Bandwidth

MBps

Dung lượng băng thông đọc ổ cứng.

5

Disk Write Bandwidth

MBps

Dung lượng băng thông ghi ô cứng.

6

Network Bandwidth In

Mbps

Tổng dung lượng băng thông tải về của tất cả card mạng thuộc máy chủ.

7

Network Bandwidth Out

Mbps

Tổng dung lượng băng thông tải đi của tất cả card mạng thuộc máy chủ.

8

Total Network Bandwidth

Mbps

Tổng dung lượng băng thông tải đi và tải về của tất cả card mạng thuộc máy chủ.