Điều tra Log
Điều tra Log
Updated on 20 Feb 2024

Bước 1: Trên Menu chọn Logs and Monitor(Ctrl + 3) > ở giao diện New Tab > chọn Audit Log View.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 76

Bước 2: Filter các trường thông tin (Thời gian/ Tài khoản/ Hành động/ …) để điều tra

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 77

Bước 1: Trên Menu chọn Logs and Monitor(Ctrl + 3) > ở giao diện New tab > chọn Log View.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 78

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 79

Bước 2: Filter các trường thông tin (Thời gian/ IP nguồn/ IP đích/ Hành động/ …) để điều tra.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 80