Install Policy
Install Policy
Updated on 20 Feb 2024

Lưu ý: Bất kỳ thay đổi nào trên SmartConsole cần phải Install Policy mới được lưu và áp dụng.

Bước 1: Chọn Install policy (Ctrl + Shift + Enter) > chọn Publish & Install > chọn Install.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 40

 

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 41

 

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 42

Bước 2: Kiểm tra việc Install đã thành công.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 43