Tạo Object
Tạo Object
Updated on 20 Feb 2024

Object sẽ định nghĩa các máy chủ, dải mạng, port, … được sử dụng cho việc thiết lập rule.

Bước 1: Trên Object Pane (F11) > chọn New > chọn Network.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 44

Bước 2: Điền thông tin name, address, mask, comment về dải mạng muốn tạo > chọn OK.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 45

Bước 3: Install Policy.

 

Bước 1: Trên Object Pane (F11) > chọn New > chọn Host.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 46

Bước 2: Điền thông tin name, IPv4 address, comment về dải mạng muốn tạo > chọn OK.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 47

Bước 3: Install Policy.

 

Bước 1: Trên Object Pane (F11) > chọn New > chọn More > chọn Service > chọn loại service muốn tạo (UDP/TCP/RPC/…)

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 48

Bước 2: Điền thông tin name, port, comment về service muốn tạo > chọn OK.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 49

Bước 3: Install Policy.