Tạo rule Firewall
Tạo rule Firewall
Updated on 20 Feb 2024

Bước 1: Trên Menu chọn Security Policies (Ctrl + 2) > chọn Access Control > chọn Policy.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 51

Bước 2: Chọn Add rule above/below hoặc chuột phải rule hiện tại chọn New rule Above/Below để thêm tạo rule mới ở trên/dưới rule hiện tại.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 52

Bước 3: Thiết lập thông tin cho rule mới

  • Name (Tên rule):Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 53
  • Source (IP nguồn):Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 54
  • Destination (IP đích):Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 55
  • Service (Dịch vụ/ Port):Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 56
  • Action (Hành động):Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 57
  • Track (Theo dõi):Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 58

Rule mới tạo:

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 59

Bước 4: Install Policy.