• Giới thiệu
  • Bảng giá
  • Đối tác
  • Sự kiện
Truy cập Gaia Portal
Truy cập Gaia Portal
Updated on 28 Jul 2023

Truy cập vào Gaia Portal trên browser qua https://

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 1

Giao diện Gateway:

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 2

Giao diện SM:
Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 3