Network Interface
Network Interface
Updated on 20 Feb 2024

Bước 1: Trên menu Network Management > chọn Network Interfaces > chọn Add.
Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 4
Bước 2: Chọn loại Interface cần tạo.
Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 5
Bước 3: Cấu hình Interface theo thông tin quy hoạch

  • Alias Interface:Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 6
  • VLAN Interface:Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 7
  • VXLAN Interface:Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 8
  • Bond Interface:Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 9
  • Bridge Interface:Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 10
  • Loopback Interface:Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 11
  • VPN Tunnel Interface:Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 12
  • 6in4 Interface:Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 13
  • PPPoE Interface:Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 14
  • GRE Interface:Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 15

Bước 1: Trên menu Network Management > chọn Network Interfaces.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 16

Bước 2: Ở Interface muốn sửa > chọn Edit.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 17

Bước 3: Nhập các thông tin mới > chọn OK để lưu.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 18

Bước 1: Trên menu Network Management > chọn Network Interfaces.
Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 19
Bước 2: Ở Interface muốn xóa > chọn Delete > chọn OK để xác nhận xóa Interface.
Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 20