Static route
Static route
Updated on 20 Feb 2024

Bước 1: Trên menu Network Management > chọn IPv4 Static Routes > Add.
Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 21
Bước 2: Điền thông tin DestinationSubnet mask của dải mạng cần route tới.
Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 22
Bước 3: Chọn Add Gateway để điền thông tin next-hop address.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 23

Có thể chọn route tới IP Address hoặc route ra Interface

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 24

Bước 1: Trên menu Network Management > chọn IPv4 Static Routes > chọn route cần sửa > Edit.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 26

Bước 2: Nhập các thông số mới cho Gateway.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 27

Lưu ý: Destination subnet không thể sửa được, nếu cần thì có thể xóa và tạo mới lại route.

 

Bước 1: Trên menu Network Management > chọn IPv4 Static Routes.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 28

Bước 2: Chọn route cần xóa > chọn Delete > chọn OK để xác nhận xóa Route.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 29