Tạo rule NAT
Tạo rule NAT
Updated on 20 Feb 2024

Bước 1: Trên Object Pane (F11) > tìm Object cần SNAT > chuột phải chọn Edit.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 60

Bước 2: Trên Menu chọn NAT > tích Add automatic address translation rules > tích Hide behind IP address > điền IP muốn SNAT > chọn gateway để apply

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 61

Bước 3: Trên Menu chọn Security Policies (Ctrl + 2) > chọn Access Control > chọn NAT > Kiểm tra rule đã được tạo.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 62

Bước 4: Install Policy

Bước 1: Trên Menu chọn Security Policies (Ctrl + 2) > chọn Access Control > chọn NAT.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 63

Bước 2: Chọn Add rule above/ to top/ to bottom để thêm rule vào vị trí phù hợp.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 64

Bước 3: Thiết lập thông tin cho rule mới:

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 65

  • Name (tên rule):Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 66
  • Original Source (IP nguồn khi chưa NAT):Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 67
  • Original Destination (IP đích khi chưa NAT):Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 68
  • Original Services (Dịch vụ/ port khi chưa NAT):Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 69
  • Translated Source (IP nguồn sau khi NAT):Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 70

Giữ nguyên IP nguồn

  • Translated Destination (IP đích sau khi NAT):Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 71
  • Translated Services (Dịch vụ/ port sau khi NAT):Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 72
  • Install On (Thiết bị chứa rule NAT):Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 73

Rule DNAT sau khi tạo:

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 74

Bước 4: Tạo Firewall rule cho phép kết nối DNAT đã tạo.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 75

Bước 5: Install Policy.