Quản lý Blades
Quản lý Blades
Updated on 20 Feb 2024

Bước 1: Trên Menu chọn Gateway and Servers(Ctrl + 1) > chọn Gateway > chọn Edit.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 81

Bước 2: Trên Menu chọn General Properties > Tích chọn các Blade muốn bật > chọn OK.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 82

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 83

Bước 1: Các Blade thuộc Network Security (Mobile Access, Application Control, URL Filtering, Monitoring,…)

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 84

Danh sách Blade đã được bật:

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 85

Lưu ý: Có những Blade cần cấu hình tích hợp thêm để sử dụng khi bật, ví dụ Mobile Access.

Bước 2: Trên Menu chọn Security Policies (Ctrl + 2) > chọn New Tab > chọn Manage policies and layers.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 88

Bước 3: Chọn Policy đang sử dụng > chọn Edit > ở layer Access Control > chọn Edit Layer.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 89

Bước 4: Tích chọn các Blade đã bật ở Bước 1 > chọn OK.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 90

Bước 5: Tạo Rule/ Access sử dụng các Blades mới:

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 91

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 92

Bước 6: Install Policy.

Bước 1: Các Blade thuộc Threat Prevention (IPS, Anti-Bot, Anti-Virus, Threat Emulation, Threat Extraction)

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 93

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 94

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 95

Bước 2: Trên Menu chọn Security Policies (Ctrl + 2) > chọn Threat Prevention > chọn Policy.
Có thể sử dụng cấu hình mặc định hoặc sửa theo nhu cầu.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 96

Bước 3: Install Policy.

Bước 1: Trên Menu chọn Gateway and Servers (Ctrl + 1) > chọn Gateway > chọn Edit.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 97

Bước 2: Bỏ tích các Blade không sử dụng.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 98

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 99

Bước 3: Install Policy.