Quản lý Account
Quản lý Account
Updated on 20 Feb 2024

Bước 1: Trên Menu chọn Manage and Settings(Ctrl + 4) > chọn Permissions & Administrators > chọn New.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 100

Bước 2: Nhập các thông tin của account như: Name, Comment, Password, Permission, Expiration.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 101

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 102

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 103

Bước 3: Kiểm tra account đã tạo và đăng nhập lần đầu.

Bước 1: Trên Menu chọn Manage and Settings(Ctrl + 4) > chọn Permissions & Administrators > ở Account cần sửa > chọn Edit.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 104

Bước 2: Nhập các thông tin cần thay đổi.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 105

Bước 3: Kiểm tra account đã sửa và đăng nhập.

Bước 1: Trên Menu chọn Manage and Settings(Ctrl + 4) > chọn Permissions & Administrators > ở Account cần xóa > chọn Delete.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 106

Bước 2: Xác nhận thực hiện.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 107