Cấu hình DNS
Cấu hình DNS
Updated on 20 Feb 2024

Bước 1: Trên menu chọn Network Management > Hosts and DNS.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 30

Bước 2: Sửa thông tin DNS Server > chọn Apply.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 31