Update Hotfix
Update Hotfix
Updated on 20 Feb 2024

Lưu ý: Hệ thống sẽ reboot sau khi update.

Bước 1: Trên menu Upgrades (CPUSE) > chọn Status and Actions > chọn Check For Updates.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 32

Bước 2: Chọn bản Hotfix cần cài đặt > chuột phải chọn Download.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 33

Bước 3: Khi bản Hotfix được download hoàn tất > chuột phải chọn Verify Update.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 34

Bước 4: Sau khi verify thành công > chuột phải chọn Install Update.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 35

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 36