Truy cập SmartConsole
Truy cập SmartConsole
Updated on 20 Feb 2024

Bước 1: Download và cài đặt phần mềm SmartConsole qua Link.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 37

Bước 2: Khởi chạy SmartConsole và điền thông tin đăng nhập > Login.

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 38

Giao diện SmartConsole:

Userguide Checkpoint FPT NGFW 2022 39