Tất cả tài liệu

Dedicated – FPT Kubernetes Engine

  Lấy thông tin truy cập Cluster
  Lấy thông tin truy cập Cluster
  Updated on 16 Feb 2024

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

  Bước 2: Chọn Cluster cần xem thông tin trên danh sách.

  Bước 3: Ở tab Essential Properties > Cluster Information > Configuration, có thể download file kubeconfig để đăng nhập Cluster thông qua kubectl.

  Bước 4: Ở mục API, FPT Portal sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin API Url. Chọn copy icon để copy.

  FKE sử dụng Native Kubernetes, người dùng sử dụng Cluster với các công cụ kubectl và như với Kubernetes Cluster thông thường.