Lấy thông tin truy cập Cluster
Lấy thông tin truy cập Cluster

Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

Userguide K8s 11

Bước 2: Chọn Cluster cần xem thông tin trên danh sách.

Userguide K8s 12

Bước 3: Ở mục Advance Config > Configuration, có thể download file kubeconfig để đăng nhập Cluster thông qua kubectl hoặc Dashboard.

Userguide K8s 15

 

FKE sử dụng Native Kubernetes, người dùng sử dụng Cluster với các công cụ kubectl như với Kubernetes Cluster thông thường.

DMCA compliant image