Tất cả tài liệu

Dedicated – FPT Kubernetes Engine

  Xóa Kubernetes Cluster
  Xóa Kubernetes Cluster
  Updated on 11 Aug 2023
  Export: PDF

  Với các Kubernetes Cluster không còn nhu cầu sử dụng, bạn có thể xóa theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

  Userguide K8s 11

  Bước 2: Chọn Action ở cuối Cluster cần xóa trên danh sách. Chọn Delete.

  Userguide K8s 18

  Bước 3: Xác nhận thông tin cảnh báo trong popup và chọn Delete.

  Userguide K8s 19

  DMCA compliant image