Stop Kubernetes Cluster
Stop Kubernetes Cluster

Bạn có thể tắt các Cluster đang hoạt động theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

Userguide K8s 11

Bước 2: Chọn Action ở cuối Cluster cần tắt trên danh sách. Chọn Stop.

Userguide K8s 20

Bước 3: Xác nhận thông tin cảnh báo trong popup và chọn Stop.