Tất cả tài liệu

Dedicated – FPT Kubernetes Engine

  Stop Kubernetes Cluster
  Stop Kubernetes Cluster
  Updated on 16 Feb 2024

  Bạn có thể tắt các Cluster đang hoạt động theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

  Bước 2: Chọn Action ở cuối Cluster cần tắt trên danh sách. Chọn Stop.

  **

  Bước 3: Xác nhận thông tin cảnh báo trong popup và chọn Stop.