Thêm NFS Persistent Storage
Thêm NFS Persistent Storage

Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

Userguide K8s 11

Bước 2: Chọn Cluster muốn thêm NFS Persistent Storage.

Userguide K8s 12

Bước 3: Chọn tab Cluster Details, tại mục NFS Storage > Status chọn icon Setting.

D9NueL0WcfDtQAAAABJRU5ErkJggg==

Bước 4: Nhập dung lượng NFS Storage mong muốn (GB) và kiểm tra lại thông tin > Chọn Enable để thực hiện thêm NFS storage.

vXtbgAAAABJRU5ErkJggg==