Tất cả tài liệu

Dedicated – FPT Kubernetes Engine

  Thêm NFS Persistent Storage
  Thêm NFS Persistent Storage
  Updated on 16 Feb 2024

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

  Bước 2: Chọn Cluster muốn thay đổi cấu hình nodes trên danh sách.

  Bước 3: Chọn tab Advanced, tại mục NFS Storage > Status chọn icon Setting.

  Bước 4: Nhập dung lượng NFS Storage mong muốn (GB) và kiểm tra lại thông tin > Chọn Enable để thực hiện thêm NFS storage.