Tất cả tài liệu

Dedicated – FPT Kubernetes Engine

  Scale worker nodes
  Scale worker nodes
  Updated on 16 Feb 2024

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

  Bước 2: Chọn Cluster muốn thực hiện scale worker nodes trên danh sách.

  Bước 3: Tại tab Node Pools > Auto Scale chọn icon

  Bước 4: Màn hình Auto Scale Nodes Of Cluster hiện ra. Người dùng nhập các trường thông tin yêu cầu.

  • Min node/ Max node: Nhập số lượng worker nodes muốn thêm/bớt.

  Quá trình Scale Cluster sẽ thực hiện, trong khi thực hiện người sử dụng không thể thao tác chỉnh sửa Cluster cho đến khi quá trình hoàn tất.