Scale worker nodes
Scale worker nodes

Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

Userguide K8s 11

Bước 2: Chọn Cluster muốn thực hiện scale worker nodes trên danh sách.

Userguide K8s 12

Bước 3: Ở mục Worker Config > Autoscale chọn icon Setting.

 

Bước 4: Màn hình Update Autoscale hiện ra. Người dùng nhập các trường thông tin yêu cầu.

  • Min Node: Số lượng worker nodes tối thiểu.
  • Max Node: Số lượng worker nodes tối đa.

Sau khi nhập xong, chọn Update để cập nhật lại cấu hình Autoscale.

Sau khi chọn update, hệ thống sẽ thự hiện cập nhật lại cấu hình autoscale và thực hiện scale nodes nếu có thay đổi. Người dùng không thể thao tác chỉnh sửa Cluster cho đến khi quá trình hoàn tất.