Tất cả tài liệu

Dedicated – FPT Kubernetes Engine

  Service Type Load-Balancer
  Service Type Load-Balancer
  Updated on 16 Feb 2024

  D-FKE hỗ trợ tạo Service type Load Balancer giúp user có thể dễ dàng public ứng dụng ra ngoài cluster. Hệ thống hỗ trợ cả public và private LB.

  • Public LB: Mặc định svc type LB khi được tạo dưới dạng public, service được gán Public IP để có thể truy cập từ internet.
  • Private LB: Service được gắn Private IP để có thể truy cập từ các hệ thống nội bộ tenant đến ứng dụng (service). Không được gán Public IP nên không truy cập được từ internet.

  A. Public LB

  Service type LoadBalacer dạng Public để có thể truy cập từ internet. Dạng này cần có Public IP free để sử dụng.

  VD file yaml:

  apiVersion: v1
  kind: Service
  metadata:  
    name: web  
    namespace: default
  spec:  
    selector:    
      app: web  
    ports:    
      – protocol: TCP      
        name: http      
        port: 80      
        targetPort: 80    
      – protocol: TCP      
        name: https      
        port: 443      
        targetPort: 443  
    type: LoadBalancer 

   

  B. Private LB

  Service type LoadBalacer dạng Private với mục đích sử dụng để truy cập nội bộ, không truy cập từ internet. Dạng này không cần có Public IP free để sử dụng.

  VD file yaml:

  apiVersion: v1
  kind: Service
  metadata:  
    annotations:
      service.beta.kubernetes.io/fpt-load-balancer-internal: “true”
    name: web  
    namespace: default
  spec:  
    selector:    
      app: web  
    ports:    
      – protocol: TCP      
        name: http      
        port: 80      
        targetPort: 80    
      – protocol: TCP      
        name: https      
        port: 443      
        targetPort: 443  
    type: LoadBalancer 

   

  Kiểm tra service tạo thành công.

  kubectl get svc 

   

  Chỉnh sửa lại Internal IP của Load Balancer. Nhập dải IP bạn muốn hệ thống cấp tự động cho LB Virtual IP:

  • startIP: IP bắt đầu của subnet. Vd 10.100.1.2
  • endIP: IP kết thúc của subnet. Vd 10.100.1.253

  Lưu ý: Dải IP này không được trùng với các subnet đã tạo trên hệ thống.

  kubectl edit cm fptcloud-ccm-configmap -n kube-system 

   

  loadbalancer:
        oneArm:
          startIP: “169.254.64.1”
          endIP: “169.254.127.254” 

  Chỉnh sửa lại startIP và endIP theo dải IP mong muốn và thực hiên save.

  Thực hiện rollout để nhận config mới.

  kubectl rollout restart deployment fptcloud-ccm -n kube-system