Tất cả tài liệu

Dedicated – FPT Kubernetes Engine

  Tăng Storage size của NFS Server
  Tăng Storage size của NFS Server
  Updated on 16 Feb 2024

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

  Bước 2: Chọn Cluster muốn thay đổi cấu hình nodes trên danh sách.

  Bước 3: Chọn tab Advanced, bạn có thể thay đổi Storage size của *NFS Server bằng cách chọn icon Setting ở config tương ứng.

  Bước 4: Nhập dung lượng cần tăng thêm > Chọn Extend để thực hiện tăng dung lượng storage.