Tất cả tài liệu

Dedicated – FPT Kubernetes Engine

  Thay đổi Flavor (cấu hình) Nodes
  Thay đổi Flavor (cấu hình) Nodes
  Updated on 16 Feb 2024

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

  Bước 2: Chọn Cluster muốn thay đổi cấu hình nodes trên danh sách.

  Bước 3: Chọn tab Node Pools, bạn có thể thay đổi Flavor (cấu hình CPU, RAM) của Master Nodes, Worker Nodes bằng cách chọn icon Setting ở config tương ứng.

  Bước 4: Chọn cấu hình mong muốn > Chọn Change để thực hiện thay đổi.