Tất cả tài liệu

Dedicated – FPT Kubernetes Engine

  Thay đổi Flavor (cấu hình) nodes
  Thay đổi Flavor (cấu hình) nodes
  Updated on 11 Aug 2023
  Export: PDF

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

  Userguide K8s 11

  Bước 2: Chọn Cluster muốn thay đổi cấu hình nodes trên danh sách.

  Userguide K8s 12

  Bước 3: Chọn tab Cluster Details, bạn có thể thay đổi Flavor (cấu hình CPU, RAM) của Master Nodes, Worker NodesNFS server bằng cách chọn icon Setting ở config tương ứng.

  Userguide K8s 27

  Bước 4: Chọn cấu hình mong muốn > Chọn Change để thực hiện thay đổi.

  Userguide K8s 28

  DMCA compliant image