Thay đổi Flavor (cấu hình) nodes
Thay đổi Flavor (cấu hình) nodes

Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

Userguide K8s 11

Bước 2: Chọn Cluster muốn thay đổi cấu hình nodes trên danh sách.

Userguide K8s 12

Bước 3: Chọn tab Cluster Details, bạn có thể thay đổi Flavor (cấu hình CPU, RAM) của Master Nodes, Worker NodesNFS server bằng cách chọn icon Setting ở config tương ứng.

Userguide K8s 27

Bước 4: Chọn cấu hình mong muốn > Chọn Change để thực hiện thay đổi.

Userguide K8s 28