Tất cả tài liệu

Dedicated – FPT Kubernetes Engine

  Start Kubernetes Cluster
  Start Kubernetes Cluster
  Updated on 16 Feb 2024

  Với các Cluster đã tắt trước đó, bạn có thể bật lại theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

  Bước 2: Chọn Action ở cuối Cluster cần tắt trên danh sách. Chọn Start.

  Bước 3: Xác nhận thông tin cảnh báo trong popup và chọn Start.