Start Kubernetes Cluster
Start Kubernetes Cluster

Với các Cluster đã tắt trước đó, bạn có thể bật lại theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

Userguide K8s 11

Bước 2: Chọn Action ở cuối Cluster cần tắt trên danh sách. Chọn Start.

Userguide K8s 21

Bước 3: Xác nhận thông tin cảnh báo trong popup và chọn Start.

Userguide K8s 22