Backup & Restore Cluster
Backup & Restore Cluster

Để backup k8s cluster, thực hiện backup master nodes sử dụng dịch vụ Backup & Recovery.

Bước 1: Ở menu chọn Backup & Recovery, hệ thống sẽ hiển thị trang Backup & Recovery.

Userguide K8s 41

Bước 2: Chọn Create Backup Job.

Userguide K8s 39 1

Bước 3: Màn hình New Backup Job hiện ra. Chọn tất cả VM master nodes tương ứng với cluster cần backup. Cấu hình RetentionSchedule phù hợp với nhu cầu và chọn Create.

Userguide K8s 40