Tất cả tài liệu

Dedicated – FPT Kubernetes Engine

  Nâng cấp K8s version
  Nâng cấp K8s version
  Updated on 16 Feb 2024

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

  Bước 2: Chọn Cluster muốn thay đổi cấu hình nodes trên danh sách.

  Bước 3: Chọn tab Essential Properties, tại mục Cluster Information > Version. Chọn icon Setting.

  Bước 4: Chọn Version cần nâng cấp và chọn Upgrade.

  Lưu ý: Chỉ có thể nâng cấp version, không thực hiện được việc hạ version.