Nâng cấp K8s version
Nâng cấp K8s version

Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

Userguide K8s 11

Bước 2: Chọn Cluster muốn nâng cấp trên danh sách.

Userguide K8s 12

Bước 3: Chọn tab Cluster Details, tại mục Info Common > Version. Chọn icon Setting.

Userguide K8s 31

Bước 4: Chọn Version cần nâng cấp và chọn Upgrade.

Userguide K8s 32

Lưu ý: Chỉ có thể nâng cấp version, không thực hiện được việc hạ version.