Tất cả tài liệu

Dedicated – FPT Kubernetes Engine

  Xem danh sách Kubernetes Cluster đã tạo
  Xem danh sách Kubernetes Cluster đã tạo
  Updated on 16 Feb 2024

  Bạn có thể xem và quản lý danh sách Kubernetes Cluster đã tạo trên trang Kubernetes Management.

  Để mở Kubernetes Management, bạn thao tác như sau:

  Trên FPT Portal, ở menu chọn Kubernetes. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách Cluster đã tạo với các thông tin quan trọng như : Id, Name, Version, Nodes, Type, Status, Created at.