Tất cả tài liệu

Dedicated – FPT Kubernetes Engine

  Persistent Storage
  Persistent Storage
  Updated on 16 Feb 2024

  FKE cung cấp cho người sử dụng 02 loại Persistent Storage.

  A. Block Persistent Storage:

  Khi tạo Kubernetes Cluster, hệ thống tự động tạo Storage Class tương ứng với Storage Policy người sử dụng chọn khi tạo Kubernetes Cluster. User có thể sử dụng Storage Class này để tạo PVC dạng RWO.

  Block Storage phù hợp cho các ứng dụng cần đọc ghi nhanh, databases…

  Để kiểm tra các Storageclass đang có:

  kubectl get sc 

   

  VD để tạo PVC (persistent volume claim) sử dụng Storage class có sẵn, user tạo file app-disk.yaml như sau:

  apiVersion: v1
  kind: PersistentVolumeClaim
  metadata:
   name: app-disk
  spec:
   accessModes:
    - ReadWriteOnce
   storageClassName: premium-ssd
   resources:
    requests:
     storage: 5Gi

   

  Sau đó thực hiện tạo PVC từ file yaml.

  kubectl apply -f app-disk.yaml 

   

  Kiểm tra lại PVC đã được tạo.

  kubectl get pvc 

   

  PVC sẽ ở trạng thái pending cho đến khi có Pod sử dụng.

   

  B. File Persistent Storage:

  Khi tạo Kubernetes Cluster, người sử dụng chọn enable NFS hoặc có thể enable sau khi tạo. Sau khi NFS được enable, Storage Class xplat-nfs sẽ được tạo trong cluster với storage size khi user nhập khi enable NFS.

  Để kiểm tra các Storageclass đang có:

  kubectl get sc 

   

  VD để tạo PVC (persistent volume claim) sử dụng Storage class có sẵn, user tạo file app-disk.yaml như sau:

  apiVersion: v1
  kind: PersistentVolumeClaim
  metadata:
   name: app-disk
  spec:
   accessModes:
    - ReadWriteMany
   storageClassName: xplat-nfs
   resources:
    requests:
     storage: 5Gi 

   

  Sau đó thực hiện tạo PVC từ file yaml.

  kubectl apply -f app-disk.yaml 

   

  Kiểm tra lại PVC đã được tạo.

  kubectl get pvc