Persistent Storage
Persistent Storage

FKE cung cấp cho người sử dụng 02 loại Persistent Storage.

A. Block Persistent Storage:

Khi tạo Kubernetes Cluster, hệ thống tự động tạo Storage Class tương ứng với Storage Policy người sử dụng chọn khi tạo Kubernetes Cluster. User có thể sử dụng Storage Class này để tạo PVC dạng RWO.

Block Storage phù hợp cho các ứng dụng cần đọc ghi nhanh, databases…

Để kiểm tra các Storageclass đang có:

    kubectl get sc

 

VD để tạo PVC (persistent volume claim) sử dụng Storage class có sẵn, user tạo file app-disk.yaml như sau:

apiVersion: v1

kind: PersistentVolumeClaim

metadata: 

  name: app-disk

spec: 

  accessModes: 

  – ReadWriteOnce 

  storageClassName: premium-ssd 

  resources:    

    requests:     

      storage: 5Gi

 

Sau đó thực hiện tạo PVC từ file yaml.

    kubectl apply -f app-disk.yaml

 

Kiểm tra lại PVC đã được tạo.

    kubectl get pvc

 

PVC sẽ ở trạng thái pending cho đến khi có Pod sử dụng.

 

B. File Persistent Storage:

Khi tạo Kubernetes Cluster, người sử dụng chọn enable NFS hoặc có thể enable sau khi tạo. Sau khi NFS được enable, Storage Class xplat-nfs sẽ được tạo trong cluster với storage size khi user nhập khi enable NFS.

Để kiểm tra các Storageclass đang có:

    kubectl get sc

 

VD để tạo PVC (persistent volume claim) sử dụng Storage class có sẵn, user tạo file app-disk.yaml như sau:

apiVersion: v1

kind: PersistentVolumeClaim

metadata: 

  name: app-disk

spec: 

  accessModes: 

  – ReadWriteMany 

  storageClassName: xplat-nfs 

  resources:   

    requests:     

    storage: 5Gi

 

Sau đó thực hiện tạo PVC từ file yaml.

    kubectl apply -f app-disk.yaml

 

Kiểm tra lại PVC đã được tạo.

    kubectl get pvc