Tất cả tài liệu

Dedicated – FPT Kubernetes Engine

  Truy cập thông tin chi tiết của Cluster
  Truy cập thông tin chi tiết của Cluster
  Updated on 16 Feb 2024

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

  Bước 2: Chọn Cluster cần xem thông tin trên danh sách.

  Bước 3: Chọn Tab để xem thông tin tương ứng:

  3.1. Tab Enssential Properties: Hiển thị các thông tin Cluster Information, Load Balancer VIP, API.

  • Cluster Information: Hiển thị thông tin cơ bản về cluster bao gồm Cluster ID, Version, Kubernetes config, Status, Public IP, SSH Key.
  • Load Balancer VIP: Các virtual IP của LB được sử dụng cho K8s API và Ingress.
  • Dashboard & API: API Url.

  3.2. Tab Node Pools: Hiển thị thông tin cấu hình các node bao gồm Master nodes, Worker nodes.

  • Master Configuration: Cấu hình Master Node bao gồm số lượng, CPU, Memory, Disk.
  • Worker Configuration: Cấu hình Worker Node bao gồm số lượng, CPU, Memory, Disk, Storage Policy, Auto Scale.

  3.3. Tab Advanced: Hiển thị các tham số nâng cao thuộc Kubernetes Cluster.

  • Advanced Configuration: Tham số nâng cao của Kubernetes Cluster (Nodes DNS, Pod Network, Service Network , Network Node Prefix, Max Pod Per Node, Enable Custom Script)
  • NFS Storage: Trạng thái Enable/Disable, dung lượng Disk của NFS Storage.

  3.4. Tab Instances: Hiển thị các máy chủ ảo thuộc Kubernetes Cluster đang xem bao gồm Master nodes, Worker nodes.

  3.5. Tab Activity Logs: Ghi lại logs các Action đã thực hiện với Kubernetes Cluster.