Truy cập thông tin chi tiết của Cluster
Truy cập thông tin chi tiết của Cluster

Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

Userguide K8s 11

Bước 2: Chọn Cluster cần xem thông tin trên danh sách.

Userguide K8s 12

Bước 3: Chọn Tab để xem thông tin tương ứng:

3.1 Tab Overview: Hiển thị các thông tin của Cluster.

  • Info Common: Thông tin cơ bản về cluster bao gồm Cluster-id, Kubernetes-version, Nodes network, Status, Public-IP, Public-key.
  • Master Config: Cấu hình Master Node bao gồm số lượng, CPU, Memory, Disk.
  • Worker Config: Cấu hình Worker Node bao gồm số lượng, CPU, Memory, Disk.
  • Advance Config: Tham số nâng cao của Kubernetes Cluster (Pod-network, Service-network,…)
  • NFS Storage: Trạng thái Enable/Disable, dung lượng Disk của NFS Storage.
  • Dashboard & API: Dashboard Url và API Url.
  • Load Balancer VIP: Các virtual IP của LB được sử dụng cho K8s API và Ingress.

Userguide K8s 13

3.2 Tab Virtual Machines: Hiển thị các máy chủ ảo thuộc Kubernetes Cluster đang xem bao gồm Master nodes, Worker nodes, NFS server.Userguide K8s 14