Tất cả tài liệu

Managed – FPT Kubernetes Engine

  Các lưu ý khi sử dụng M-FKE
  Các lưu ý khi sử dụng M-FKE
  Updated on 08 Jul 2024

  1. Sử dụng Namespaces

  Tạo namespace để phân chia ứng dụng hoặc môi trường để dễ dàng quản lý. Tránh sử dụng các namespace được hệ thống tạo sẵn để deploy ứng dụng.

  2. Sử dụng worker group

  Khi tạo k8s cluster, hệ thống yêu cầu tối thiểu 01 worker group (base) để chưa các thành phần hệ thống (connector, metrics-server…). Với môi trường Production yêu cầu HA cao, nên cấu hình tối thiểu 03 worker cho group base và sử dụng worker group riêng cho ứng dụng.

  3. Sử dụng Readiness & Liveness Probes

  Giúp đảm bảo tính sẵn sàng của ứng dụng.

  Readiness Probes đảm bảo request được điều hướng tới pod chỉ khi pod đó ở trạng thái sẵn sàng để nhận request. Các Pod thường tốn thời gian để start ứng dụng, việc đặt Readiness Probes giúp service không điều hướng request đến các Pod khi start (ứng dụng chưa ready).

  Liveness Probes đảm bảo Pod chạy ứng dụng đang ở trạng thái Running, nếu Liveness Probes fail, pod sẽ được restart.

  4. Đặt Resource Requests & Limits

  Giúp container đảm bảo đủ lượng resources để chạy và không chạy quá lượng resource cho phép. Nếu không có limits, pod có thể sử dụng nhiều resource quá tài nguyên cho phép, có thể làm Node crash.

  5. Sử dụng Autoscale

  Sử dụng tính năng Autoscale của FKE dựa trên Kubernetes HPA giúp ứng dụng đáp ứng nhanh khi lượng truy cập tăng cao. Khi lưu lượng sử dụng sử dụng thấp, hệ thống sẽ tự động giảm các Pod/Nodes về mức tối thiểu.

  6. Sử dụng nhiều Pod (>=2)

  Để đảm bảo HA, nên sử dụng >=2 Pod cho mỗi service.  Sử dụng anti-affinity để các replica pods nằm trên các Nodes khác nhau.

  7. Sử dụng Persistent Volume

  M-FKE hỗ trợ Block Storage. Block Storage là lựa chọn mặc định cho hệ thống, hỗ trợ RWO, đáp ứng performance tốt theo Storage Policy.

  8. Backup

  Người sử dụng cần tự thực hiện việc backup dữ liệu trên PVC (nếu có). Có thể backup ra VM sau đó thực hiện backup VM sử dụng giải pháp FCloud Backup & Recovery.

  9. Monitoring & Logging

  Sử dụng FMON để tích hợp monitor & log với Kubernetes cluster. Đặt cảnh báo cho hệ thống.