Persistent Storage
Persistent Storage

Sản phẩm Managed FKE của FPTCloud cung cấp giải pháp block storage hỗ trợ người dung có thể lưu trữ dữ liệu, phục vụ tốc độ đọc ghi nhanh. Một cluster managed FKE được cung cấp sẵn các storage class với các loại storage policy khác nhau (tương ứng theo tốc độ độc ghi trên giây):

Userguide M FKE 44

Người dùng có thể sử dụng các storage class này để tạo các PVC (persistent volume claim) và các ứng dụng sử dụng các PVC này.