Thêm Worker Group
Thêm Worker Group

Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management. Chọn Cluster muốn thêm Worker Group.

Userguide M FKE 8

Bước 2: Chọn Configure Worker Groups.

Userguide M FKE 14

Bước 3: Chọn ADD WORKER GROUP.

Userguide M FKE 15

Bước 4: Nhập các trường thông tin theo yêu cầu.

Userguide M FKE 16

  • Type: Chọn cấu hình (CPU & Memory) cho các Worker Node.
  • Container Runtime: Chọn
  • Storage Policy: Chọn loại Storage Policy (tương ứng với IOPS) cho Worker Node Disk.
  • Disk (GB): Chọn dung lượng root disk cho các Worker Node.
  • Scale min: Số VM instance Worker Node tối thiểu cho cụm k8s. Recommend tối thiểu là 03 Nodes cho môi trường Production.
  • Scale max: Số VM instance Worker Node tối đa cho một worker group trong cụm k8s.

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin, chọn Save để thực hiện scale Worker.

Userguide M FKE 17

Quá trình Scale Cluster sẽ thực hiện trong vòng vài phút, Status của Cluster sẽ chuyển sang Processing. Cluster vẫn hoạt động bình thường khi thực hiện thêm Worker Group mới.