Tất cả tài liệu

Managed – FPT Kubernetes Engine

  Thêm Worker Group
  Thêm Worker Group
  Updated on 12 Apr 2024

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management. Chọn Cluster muốn thêm Worker Group.

  Bước 2: Chọn Node Pools > Edit Workers.

  Bước 3: Chọn ADD WORKER GROUP.

  Bước 4: Nhập các trường thông tin theo yêu cầu.

  • Instance Type: Chọn loại Instance (CPU hoặc GPU) cho các Worker Node

  • Type: Chọn cấu hình (CPU & Memory) cho các Worker Node

  • Container Runtime: Chọn Containerd.

  • Storage Policy: Chọn loại Storage Policy (tương ứng với IOPS) cho Worker Node Disk.

  • Disk (GB): Chọn dung lượng root disk cho các Worker Node.

  • Network: Subnet sử dụng để deploy các VM của Kubernetes Cluster.

  • Scale min: Số VM instance Worker Node tối thiểu cho cụm k8s. Recommend tối thiểu là 03 Nodes cho môi trường Production.

  • Scale max: Số VM instance Worker Node tối đa cho một worker group trong cụm k8s.

  • Label: Đánh Label cho Worker Group

  • Taint: Đánh Taint cho Worker Group

  Bước 5: Kiểm tra lại thông tin, chọn Save để thực hiện thêm mới Worker.

  Quá trình Scale Cluster sẽ thực hiện trong vòng vài phút, Status của Cluster sẽ chuyển sang Processing. Cluster vẫn hoạt động bình thường khi thực hiện thêm Worker Group mới.