Truy cập thông tin chi tiết của Cluster
Truy cập thông tin chi tiết của Cluster

Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management. Chọn Cluster muốn xem thông tin chi tiết.

Userguide M FKE 8

Bước 2: Tab Overview sẽ hiển thị các thông tin của Cluster.

Userguide M FKE 9
  • GENERAL INFORMATION: Thông tin cơ bản về cluster bao gồm Cluster Name, Kubernetes-version, Network, Status.
  • Worker Groups Config: Danh sách các group và cấu hình Worker Node: Số lượng Min / Max, CPU, Memory, Disk.
  • Advance Config: Tham số nâng cao của Kubernetes Cluster (Pod-network, Service-network,…)
  • API: API Url.
  • Kubernetes Config: Download file kubeconfig để truy cập cluster.
  • SSH Key: Download file ssh-key để truy cập worker nodes.