Nâng cấp K8s version
Nâng cấp K8s version

Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management. Chọn Cluster muốn nâng cấp K8s version.

Userguide M FKE 8

Bước 2: Tại mục GENERAL INFORMATION > Version. Chọn icon Setting.

Userguide M FKE 20

Bước 3: Chọn Version cần nâng cấp và chọn Upgrade.

Userguide M FKE 21

Lưu ý: Chỉ có thể nâng cấp version, không thực hiện được việc hạ version.

Để tránh phát sinh vấn đề trong quá trình xử lý, nên nâng cấp version lần lượt theo thứ tự.