Tất cả tài liệu

Managed – FPT Kubernetes Engine

  Xóa Kubernetes Cluster
  Xóa Kubernetes Cluster
  Updated on 08 Jul 2024

  Với các Kubernetes Cluster không còn nhu cầu sử dụng, bạn có thể xóa theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

  Bước 2: Chọn Action ở cuối Cluster cần xóa trên danh sách. Chọn Delete.

  Bước 3: Xác nhận thông tin cảnh báo trong popup và chọn Delete.