Xóa Kubernetes Cluster
Xóa Kubernetes Cluster

Với các Kubernetes Cluster không còn nhu cầu sử dụng, bạn có thể xóa theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

Userguide M FKE 11

Bước 2: Chọn Action ở cuối Cluster cần xóa trên danh sách. Chọn Delete.

Userguide M FKE 12

Bước 3: Xác nhận thông tin cảnh báo trong popup và chọn Delete.

Userguide M FKE 13