Tất cả tài liệu

Managed – FPT Kubernetes Engine

  Tính năng Rotate Kubeconfig
  Tính năng Rotate Kubeconfig
  Updated on 12 Apr 2024

  Trong quá trình sử dụng Kubernetes cluster, người dùng có thể thực hiện rotate kubeconfig nếu muốn thay đổi token của user admin trong cluster.

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

  Bước 2: Ở tab Essential Properties, mục Configuration chọn Renew kubeconfig

  Bước 3: Xác nhận thông tin cảnh báo trong pop-up và click button Renew