Tất cả tài liệu

Managed – FPT Kubernetes Engine

  Xem danh sách Kubernetes Cluster đã tạo
  Xem danh sách Kubernetes Cluster đã tạo
  Updated on 14 Sep 2023
  Export: PDF

  Bạn có thể xem và quản lý danh sách Kubernetes Cluster đã tạo trên trang Kubernetes Management. Để mở Kubernetes Management, hãy thao tác như sau:

  Trên FPT Portal, ở menu chọn Kubernetes. Chọn Tab Managed. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách Cluster đã tạo với các thông tin quan trọng như : Name, Version, Worker Group, Type, Status, Created at.

  DMCA compliant image