Tất cả tài liệu

Managed – FPT Kubernetes Engine

    Xem danh sách Kubernetes Cluster đã tạo
    Xem danh sách Kubernetes Cluster đã tạo
    Updated on 12 Apr 2024

    Bạn có thể xem và quản lý danh sách Kubernetes Cluster đã tạo trên trang Kubernetes Management. Để mở Kubernetes Management, hãy thao tác như sau:

    Trên FPT Portal, ở menu chọn Kubernetes. Chọn Tab Managed. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách Cluster đã tạo với các thông tin quan trọng như : Name, Version, Worker Group, Type, Status, Created at., Actions.