Xem danh sách Kubernetes Cluster đã tạo
Xem danh sách Kubernetes Cluster đã tạo

Bạn có thể xem và quản lý danh sách Kubernetes Cluster đã tạo trên trang Kubernetes Management. Để mở Kubernetes Management, hãy thao tác như sau:

Trên FPT Portal, ở menu chọn Kubernetes. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách Cluster đã tạo với các thông tin quan trọng như : Name, Version, Worker Group, Type, Status, Created at.

Userguide M FKE 7