Tất cả tài liệu

Managed – FPT Kubernetes Engine

  Chỉnh sửa label/taint cho worker group
  Chỉnh sửa label/taint cho worker group
  Updated on 08 Jul 2024

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management. Chọn Cluster muốn chỉnh sửa Label/Taint.

  Bước 2: Chọn Node Pools > Edit Workers

  Bước 3: Nhập LabelsTaints muốn thêm vào worker group và click button Save.

  Quá trình chỉnh sửa Labels và Taints sẽ thực hiện trong vòng vài phút, Status của Cluster sẽ chuyển sang Processing, trong khi thực hiện người sử dụng không thể thao tác chỉnh sửa Cluster cho đến khi quá trình hoàn tất.