Tất cả tài liệu

Managed – FPT Kubernetes Engine

  Triển khai ứng dụng trên worker pool
  Triển khai ứng dụng trên worker pool
  Updated on 12 Apr 2024

  Sản phẩm Managed FKE quản lý worker theo các worker pool, hỗ trợ cho khách hàng thuận tiện triển khai các ứng dụng trên đó và không cần quan tâm đến vấn đề scale tài nguyên.

  Cấu hình file manifest để triển khai ứng dụng

  Ví dụ triển khai ứng dụng trên cluster có 02 worker pools:

  Userguide M FKE 30

  Mỗi worker pool đang có một worker node:

  Userguide M FKE 31

  Các worker nodes được đánh các label để phục vụ cho việc phân biệt node và dễ dàng triển khai ứng dụng lên các worker node có chung label:

  Userguide M FKE 32

  Các worker nodes thuộc worker pool worker-1zx5wqdu được đánh label worker.fptcloud/pool=worker-1zx5wqdu

  Người dùng có thể copy tên của worker pool khi ấn vào detail của cấu hình worker pool:

  Userguide M FKE 33

  Khi sử dụng các resources để triển khai ứng dụng trong Kubernetes (Pod, Deployment, StatefulSet, DaemonSet, Replicaset), người dùng có thể thêm Node Affinity Rule hoặc Node Selector trong phần Specification của file cấu hình:

  Userguide M FKE 34

  Userguide M FKE 35

  Trong đó, giá trị điền vào phần values trong hình thứ nhất (sử dụng Node Affinity Rule) và giá trị phần nodeSelector là tên của worker pool mà người dung muốn triển khai ứng dụng.

  Triển khai ứng dụng

  Khi triển khai ứng dụng nginx sử dụng file manifest.

  Userguide M FKE 36

  Khi đó, 1 pod bị pending do thiếu tài nguyên của worker nodes trong pool để chạy pod:

  Userguide M FKE 37

  Thành phần Cluster Autoscaler nằm ở phía quản trị của FPT Cloud sẽ thực hiện hành động scale thêm worker node trong pool đó để phục vụ pod nginx bị pending.

  Userguide M FKE 38

  Sau khi 1 worker nodes được thêm vào trong worker pool, pod nginx khi trước bị Pending bây giờ đã chuyển sang trạng thái Running.

  Khi scale ứng dụng sử dụng ít pod hơn, tài nguyên trống của các worker nodes sẽ tăng lên, cho đến khi lượng sử dụng tài nguyên về CPU, Memory so với tài nguyên tối đã của node đó giảm xuống dưới 50% trong khoảng thời gian 10 phút, node đó sẽ được tự động xóa khỏi worker pool, tiết kiệm chi phí cho người dùng.