Tất cả tài liệu

Managed – FPT Kubernetes Engine

  Tính năng Hibernate & Wake-up
  Tính năng Hibernate & Wake-up
  Updated on 12 Apr 2024

  Các Clusters thường được sử dụng 24/24 nếu như chúng đang chạy cho môi trường production còn đối với việc sử dụng các cluster scho môi trường dev, test, staging hay demo, việc scale down các resources K8s khi không sử dụng sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho người dùng. Tuy nhiên việc scale down thủ công có thể sẽ tốn nhiều thời gian vậy nên tính năng Hibernate sinh ra để tự động hoá phần việc này.

  Khi người dùng sử dụng tính năng Hibernate, các resources trong cluster sẽ có những thay đổi như sau:

  1. Các worker nodes (instances) sẽ bị xoá

  2. Các pods chuyển sang trạng thái Pending

  3. Các services sẽ được giữ nguyên

  4. Các thành phần lưu trữ trạng thái (PVC...) hay các trạng thái trong etcd cũng sẽ được giữ lại.

  Wake-up là một tính năng ngược lại với Hibernate, nó giúp cụm quay lại trạng thái ban đầu trước khi được Hibernate.

  Bạn có thể thao tác các tính năng Hibernate và Wake-up trên Portal như sau:

  • Đối với Hibernate

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management

  Bước 2: Bấm nút Hibernate để bắt đầu quá trình

  Bước 3: Nhập tên của cụm để xác nhận bắt đầu quá trình

  Sau khi thông báo hiện về, quá trình Hibernate bắt đầu, và trạng thái trên Portal sẽ trả về trạng thái Hibernating (Running)

  Kết thúc quá trình, trạng thái của cụm sẽ trả về Succeeded (Hibernated) tương ứng với việc Hibernate thành công

  • Đối với Wake-up

  Với các cụm đã hiện trạng thái Succeeded (Hibernated), người dùng có thể dùng tính năng Wake-up để khôi phục cụm về lại trạng thái ban đầu.

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management

  Bước 2: Bấm nút Wakeup để bắt đầu quá trình

  Bước 3: Nhập tên cụm để xác nhận quá trình

  Sau khi thông báo hiện về, quá trình Hibernate bắt đầu, và trạng thái trên Portal sẽ trả về trạng thái Processing (Running)

  Kết thúc quá trình, trạng thái của cụm sẽ trả về Succeeded (Running) tương ứng với việc đã thành công Wakeup cụm

  • Note:

  Khuyến cáo trước khi bạn bắt đầu quá trình Hibernate, hãy đảm bảo các pods trong cụm đều trong trạng thái Running, các resources khác hoạt động bình thường (svc type LB, ingress, Persistent Volume, secrets, configmaps...)

  Trong khi cụm đã được Hibernated, nếu người dùng deploy thêm các deployment khác, thì các resource mới sẽ đều sẽ ở trạng thái Pending, cho tới khi người dùng chọn Wakeup cụm.