Tất cả tài liệu

Managed – FPT Kubernetes Engine

  Lấy thông tin truy cập Cluster
  Lấy thông tin truy cập Cluster
  Updated on 16 Feb 2024

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management. Chọn Cluster muốn lấy thông tin truy cập Cluster.

  Bước 2: Ở mục Essential Properties > Cluster Information > Configuration, có thể download file kubeconfig để đăng nhập Cluster thông qua kubectl hoặc các công cụ khác.

  Gợi ý: M-FKE sử dụng native Kubernetes, người dùng sử dụng cluster với các công cụ kubectl và dashboard như với Kubernetes Cluster thông thường.