Lấy thông tin truy cập Cluster
Lấy thông tin truy cập Cluster

Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management. Chọn Cluster muốn lấy thông tin truy cập Cluster.

Userguide M FKE 8

Bước 2: Ở mục Advance Config > Configuration, có thể download file kubeconfig để đăng nhập Cluster thông qua kubectl hoặc các công cụ khác.

Userguide M FKE 10

M-FKE sử dụng native Kubernetes, người dùng sử dụng cluster với các công cụ kubectl và dashboard như với Kubernetes Cluster thông thường.