Tất cả tài liệu

Managed – FPT Kubernetes Engine

  Cài đặt Cluster Kubernetes sử dụng GPU
  Cài đặt Cluster Kubernetes sử dụng GPU
  Updated on 16 Feb 2024

  Yêu cầu: 

  • Quota CPU, GPU, RAM, Storage, Instance: đáp ứng đủ cho cấu hình cluster Kubernetes mong muốn. Nếu muốn sử dụng Autoscale, số lượng GPU phải đáp ứng đủ số Max node mong muốn.
  • 01 Network subnet: Network sử dụng cho Kubernetes Nodes, subnet cần có Static IP Pool.

   

  Các bước khởi tạo như sau: 

  Bước 1: Truy cập portal FPT Cloud console.fptcloud.com, chọn mục Kubernetes, ấn Create

  Bước 2: Nhập vào thông tin cụm Kubernetes cần khởi tạo sau đó click button Next

  Bước 3: Ngoài các thông tin khởi tạo cho Kubernetes thông thường, cần chọn cấu hình cho GPU trong Worker Group: 

  • Chọn lnstance type: GPU
  • Chọn GPU type (A30, A100..)
  • Chọn cấu hình GPU sharing (None/Single/Mixed)
  • Chọn cấu hình type GPU (CPU/RAM/GPU RAM)

  Bước 4: Ấn Create và kiểm tra lại các thông tin khởi tạo. 

  Bước 5: Theo dõi trạng thái khởi tạo cụm Kubernetes. Sau khi trạng thái Successed (Running) thì tiến hành sử dụng, triển khai ứng dụng.