Tất cả tài liệu

Managed – FPT Kubernetes Engine

  Hướng dẫn sử dụng GPU Kubernetes
  Hướng dẫn sử dụng GPU Kubernetes
  Updated on 16 Feb 2024

  1. Tổng quan dịch vụ GPU trên Kubernetes FPT Cloud

  FPT Cloud cung cấp Kubernetes sử dụng GPU NVIDIA có các tính năng chính sau: 

  – Cấu hình GPU linh hoạt với nhiều loại GPU, bộ nhớ GPU tùy chọn, áp dụng theo từng Worker Group. 

  – Quản lý và cấp phát tài nguyên GPU trong Kubernetes tự động với NVIDIA Operator 

  – Trực quan hóa và giám sát GPU bằng NVIDIA DCGM. 

  – Tự động tăng/giảm Container/Node với Autoscaler khi ứng dụng yêu cầu sử dụng tài nguyên GPU tăng lên/giảm đi. 

  – Hỗ trợ GPU sharing với cơ chế Multi-Instance, giúp tối ưu hóa tài nguyên và chi phí sử dụng GPU. 

  FPT Cloud sử dụng NVIDIA GPU Operator cung cấp công cụ tự động quản lý tất cả các thành phần phần mềm cần thiết để sử dụng GPU trên Kubernetes. GPU Operator cho phép người dùng sử dụng tài nguyên GPU giống như sử dụng CPU trong cụm Kubernetes. 

  Các thành phần của Operator bao gồm: 

  – NVIDIA Drivers (CUDA, MIG,…) 

  – NVIDIA Device Plugin 

  – NVIDIA Container Toolkit 

  – NVIDIA GPU Feature Discovery 

  – NVIDIA Data Center GPU Manager (Monitoring) 

  FPT Cloud hiện tại đang hỗ trợ Kubernetes sử dụng GPU Nvidia A30 với các MIG profile sau: 

  No.  GPU A30 Profile  Strategy  Number instance  Instance resource 
  all-1g.6gb  single  1g.6gb 
  all-2g.12gb  single  2g.12gb 
  all-balanced  mixed  1g.6gb 
  2g.12gb 
  none (no label)  none  0 (Entire) 

  Ví dụ:

  Nếu chọn cấu hình strategy single: all-1g.6gb, card GPU A30 trên worker được chia nhỏ thành 4 mig-devices có tài nguyên gpu logic (bằng ¼ GPU vật lý) và 6GB GPU RAM.  

  Chú ý:

  MIG config áp dụng cho tất cả các card gắn trên worker. 

  MIG strategy trên các worker group của cùng cluster phải cùng 1 loại (single/mixed/none).