Tăng Storage size của các Nodes & NFS Server
Tăng Storage size của các Nodes & NFS Server

Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

Userguide K8s 11

Bước 2: Chọn Cluster muốn tăng Storage size trên danh sách.

Userguide K8s 12

Bước 3: Chọn tab Cluster Details, bạn có thể thay đổi Storage size của Master Nodes, Worker NodesNFS server bằng cách chọn icon Setting ở config tương ứng.

Userguide K8s 29

Bước 4: Nhập dung lượng cần tăng thêm > Chọn Extend để thực hiện tăng dung lượng storage.

Userguide K8s 30