Tất cả tài liệu

Dedicated – FPT Kubernetes Engine

  Tăng Storage size của các Nodes & NFS Server
  Tăng Storage size của các Nodes & NFS Server
  Updated on 11 Aug 2023
  Export: PDF

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

  Userguide K8s 11

  Bước 2: Chọn Cluster muốn tăng Storage size trên danh sách.

  Userguide K8s 12

  Bước 3: Chọn tab Cluster Details, bạn có thể thay đổi Storage size của Master Nodes, Worker NodesNFS server bằng cách chọn icon Setting ở config tương ứng.

  Userguide K8s 29

  Bước 4: Nhập dung lượng cần tăng thêm > Chọn Extend để thực hiện tăng dung lượng storage.

  Userguide K8s 30

  DMCA compliant image