Tất cả tài liệu

FPT Cloud WAF

  Quản lý SSL Certificates
  Quản lý SSL Certificates
  Updated on 18 Jan 2024

  Chứng chỉ SSL (được gọi chính xác là Chứng chỉ TLS) là một dạng khóa mã hóa cho phép trang web của bạn được mã hóa cho người dùng cuối.

  Để cấu hình/thêm mới một SSL Certificates, bạn thực hiện các bước sau đây:

  Bước 1: Chọn SSL Certificates tại menu để mở màn hình quản lý SSL Certificates

  Userguide FPT WAF 2022 38

  Bước 2: Chọn Create SSL Certificates để mở màn hình thêm mới, ở đây sẽ có hai chế độ cài đặt:

  1. Let’s Encrypt là chứng nhận (CA) mở, miễn phí và tự động, có sẵn trên FPT Cloud WAF.
  2. Custom: quản trị viên tự cấu hình Certificates theo nhu cầu. Certificates của bên thứ 3.

  Nếu chọn dùng Let’s Encrypt, bạn cấu hình như sau:

  • Domain Name: điền tên domain/website được cấu hình SSL
  • Email Address for Let’s Encrypt: Điền email cho Let’s Encrypt.
  • Use a DNS Challenge – Tùy chọn mở rộng: tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà quản trị viên chọn thêm tùy chọn “Use a DNS Challenge”
  • I Agree to the Let’s Encrypt Terms of Service: Click chọn để đồng ý sử dụng chứng nhận (CA) Let’s Encrypt.

  Userguide FPT WAF 2022 39

  Nếu chọn chế độ Custom Import, bạn cần nhập các thông tin Certificates của bên thứ 3 và tự chịu trách nhiệm quản lý các thông tin này. Để import Custom Certificate, bạn nhập các thông tin sau:

  • Certificate Key: Tải lên file Certificate Key.
  • Certificate: Tải lên file
  • Intermediate Certificate: Tải lên file Intermediate Certificate.

  Userguide FPT WAF 2022 40

  Bước 3: Chọn Create SSL Certificate để lưu và hoàn tất cấu hình/thêm mới SSL Certificate.

  Userguide FPT WAF 2022 41