Tất cả tài liệu

FPT Cloud WAF

  Cấu hình kết nối máy chủ WAF
  Cấu hình kết nối máy chủ WAF
  Updated on 18 Jan 2024

  1. Kết nối máy chủ WAF đến Web Server của người dùng

  • Nếu Web Server của người dùng cùng thuộc 1 VPC với máy chủ WAF trên FPT Cloud, cần đảm bảo Web Server thuộc Subnet của máy chủ WAF.
  • Nếu Web Server của người dùng nằm ngoài VPC của FPT Cloud thì máy chủ WAF cần kết nối được với Web Server thông qua IP Public của Web Server đó.

  2. Thêm mới Proxy Host để forward request của end user đi qua máy chủ WAF đến Web Server

  Bước 1:WAF Dashboard, chọn Hosts > Proxy. Chọn Creat Proxy.

  Userguide FPT WAF 2022 5

  Bước 2: Nhập các thông tin theo hướng dẫn

  Userguide FPT WAF 2022 6

  • Nhập thông tin Source:

   • Hostname: Nhập domain name
   • Port: Mặc định là 80, nếu có SSL Certificate thì có thể chọn port 443
  • Nhập thông tin Destination:

   • Forward Scheme: Chọn http/https
   • Forward Hostname/IP: Nhập IP Public hoặc Domain của Web Server. Nếu WAF và Web Server cùng thuộc 1 subnet, bạn có thể dùng IP Private.
   • Forward Port: Nhập port của Web Server đang sử dụng

   Lưu ý: Forward Port là port đã được mở kết nối trên Web Server

  • Security chọn Default Rule ( CyWAF Rule) để áp dụng tập luật tối ưu của FPT Cloud WAF

  3. Thêm mới SSL Certificate

  Bước 1:WAF Dashboard, chọn SSL Certificates. Chọn Creat SSL Certificates.

  Userguide FPT WAF 2022 7

  Bước 2: Nhập các thông tin theo hướng dẫn ở phần Quản lý SSL Certificates

  Userguide FPT WAF 2022 8

  4. Theo dõi Dashboard Overview

  Sau khi kết nối thành công domain/website với máy chủ WAF, quản trị viên quay lại trang Overview để theo dõi trạng thái của máy chủ WAF

  Userguide FPT WAF 2022 9